Som det også fremgår af mit CV, har jeg i løbet af min karriere afholdt adskillige foredrag og kurser.
Jeg efteruddanner mig løbende og udvikler således mine psykologiske og terapeutiske kompetencer både ved selv at afholde og at deltage i forskellige kurser.


Februar 2024: Tilknytningsdynamikker og -mønstre i psykoterapeutisk arbejde v. Sarah Daniel, autoriseret psykolog, ph.d, specialist og supervisor i psykoterapi med voksne.

Kurset baserer sig på tilknytningsteori og -forskning og vil tilbyde et "landkort" over forskellige dimensioner i omsorgsarbejde, som kan gøre det lettere at orientere sig i centrale dynamikker i psykoterapi. Kursets sigte er at øge bevidstheden om vores tilknytningshistories betydning for terapeutisk arbejde med henblik på at få denne historie til at fungere som en ressource snarere end en hindring i den faglige praksis.


April 2023: Emotions fokuseret terapi for individuelle. Det trænes, hvordan Emotions fokuseret terapi /EFT bruges i individuel terapi, og hvordan de individuelle samtaler er en del af parterapi og familieterapi. v. Jette Simon klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision.

Der er fokus på, hvordan korrigerende følelsesmæssige oplevelser positivt kan påvirke modeller af klientens selv, hvorved der kan skabes transformative øjeblikke, hvor sårbarhed, det vil sige “skræmmende, fremmede og uacceptable følelser”, mødes med anerkendelse af terapeuten.

Målet med Emotions fokuseret terapi for individuelle er at gøre det muligt for klienterne at bevæge sig ind i den tilgængelighed/åbenhed, lydhørhed og engagement, som kendetegner sikker tilknytning til andre, og derved at sætte klienten i stand til at forme en sammenhængende følelse af et kompetent jeg, der kan håndtere eksistentielle livsspørgsmål.


Juni og august, 2021: Gennemført alle moduler i efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi. Core Skills 1-4 for EFT parterapeuter, der har været gennem Externship træning, og som ønsker at fordybe sig yderligere i de enkelte trin i modellen v. Jette Simon Cand. Psyk. ICEEFT Approved trainer.  


Maj 2021: Efteruddannelse i Sorgterapi v. Mai-Britt Guldin psykolog, phd, specialist og supervisor i psykoterapi.

Efteruddannelse i den moderne forståelse af sorg og WHO's sorgdiagnose "Prolonged grief disorder", samt arbejde med ny praksis indenfor sorgterapi og de evidensbaserede metoder, der er udarbejdet til sorgdiagnosen. Den mest velafprøvede metode er Kompliceret Sorg Terapi, som har vist god effekt på svære sorgproblematikker. Som en del af metoden arbejdes der med stabilisering, følelsesregulering, støtte, savn, minder og det fremtidige liv. 


Sept. 2019- aug. 2020: Efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi v. psykolog Jette Simon, , EFT-grunduddannelsen /Extership training v. Jette Simon Cand. Psyk ICEEFT Approved trainer.  


Marts 2019: Foredrag om elevrollen og om ubevidste dynamiske processer i klasserummet, 8. marts 2019 v. Malene Ohrt

Hvilke overbevisninger kan hæmme eleverne i at udfolde deres potentiale? Hvordan påvirker en hhv. udviklende og hæmmende klasserumskultur elevernes læring og mind-set?


Kursus i behandling af vrede i den traumeterapeutiske proces, 19.-21. sept. 2018 v. Merete Holm Brantbjerg, psykoterapeut (MPF)

Vrede og afsky udgør begge vigtige elementer i en traumeterapeutisk helingsproces. Arbejdet med de to tilstande støtter genetablering af grænser, værdighed og integritet på hver deres måde.

Hvad adskiller de to emotioner? Og hvordan mestrer og regulerer vi de:m?

Efteruddannelse i:

  • at differentiere kropslig metodik i forhold til vrede og afsky
  • psykomotorisk færdighedstræning som støtter ejerskab og mestringskapacitet af de 2 emotioner – og andre emotioner som opstår sammen med dem
  • doseringsprincippet – anvendt til at bygge energi op i lav energi-områder i kroppen som første skridt i at eje udadgående impulser
  • teoretisk forståelse af forskellen på vrede og afsky – og af forskellen på reaktiv og proaktiv aggression (varm og kold aggression)
  • gensidig arousalregulering i gruppen 

Merete Holm Brantbjerg har grundlagt Relationel Traumeterapi, en psykomotorisk og system-orienteret metode med fokus på at åbne en vej til gensidig regulering af tilstande, der har været holdt i dissociation. Merete Holm Brantbjerg er oprindeligt psykomotorisk terapeut og var medskaber af Bodynamic Analyse, en kropsorienteret psykoterapiform skabt i Danmark.


Kursus "Hverdagens tanke- og følelsesliv - et neuroaffektivt perspektiv på mentalisering", 2. og 3. nov. 2017 v. Marianne Bentzen, psykoterapeut (MPF)

Kurset omhandler mentatiseringsevne i den terapeutiske proces. Der undervises i i at anvende mentalisering i terapien og at bruge den neuroaffektive mentaliseringsskala til at vurdere mentaliseringsniveauet hos klienten og terapeuten selv i behandlingen af fx stress, traumer, angst og depression. Kursusholder er psykoterapeut, Marianne Bentzen, som gennem mange år har arbejdet med den neuroaffektive udviklingspsykologi i samarbejde med psykolog, Susan Hart. Bentzen har også samarbejdet med traumeekspert og psykolog Peter Levine, grundlægger af SE-metoden/Somatic Experiencing


Kursus v. Malene Ohrt i tutorsamtalen - samtaleteknik - Vejen Gymnasium,  22. nov. 2016

En central del af den kommende gymnasiereform vil være den formative evaluering - herunder elevsamtaler. På hf er tutoren en lærer, som skal støtte eleven til refleksion over egen læring og til at kunne sætte mål for sin læring og kompetenceudvikling. 

På kurset arbejdes med at klæde tutorerne på til at kunne indgå professionelt i rollen som tutor. Der vil blive sat fokus på, at tutorerne bliver bevidste om relationens betydning i tutorsamtalen og at anvende grundlæggende relations-færdigheder og kognitive bevidstgørende redskaber, som indgår i coaching. På kurset vil lærerne således få konkrete metoder, der kan anvendes i tutorsamtalen.
Tutorerne vil få indblik i de ”negative tilpasningsmønstre” og begrænsende - "fixed mindset" -, der kan hæmme kursisters læring og evne til selvevaluering, og som derfor på forskellig vis kan vanskeliggøre tutorsamtalen.
Viden om ”negative tilpasningsmønstre” er afgørende for, at tutoren kan skabe en god relation til kursisterne og med tutorsamtalerne forbedre kursisternes evne til at reflektere over egne kompetencer og mål med udgangspunkt i lærernes evalueringer. En god tutor kan i høj grad være med til at motivere og fastholde kursisten.   


Kursus i neuroaffektiv psykoterapi 27. september og 3. november 2016 v. psykolog, Susan Hart 

Susan Hart underviser i at beskrive, hvordan neuroaffektiv psykoterapi med voksne giver en opdateret viden om en neuroaffektiv forståelse af følelser. Neuroaffektiv udviklingspsykologi kan skabe en forståelse for en præscision af terapeutisk intervention.  Neuroaffektiv psykoterapi omhandler viden om, hvordan terapeuten afstemmer den voksne klient følelsesmæssigt og derved gennem nærværende øjeblikke kan skabe en følelsesmæssig udvikling, som klienten (som følge af omsorgssvigt) mangler at have erfaret i barndommens tilknytningsrelationer.  


Kursus v. Malene Ohrt i samtaleteknik 6. jan. 2016 og august 2016 

Fredericia Gymnasium arbejder med et forsøg, der strækker sig over to år, hvor 2.g'er fungerer som studiemæssige sparringspartnere for 1.g'er med samme studieretning. Målet er, at tre gruppe-samtaler pr. semester med lidt mere erfarne og studievante 2.g elever skal højne 1.g'ernes studiekompetencer og bevidsthed om at være elev på Fredericia Gymnasium. På kurset vil 2.g-eleverne bl.a. få konkrete kognitive modeller til opstilling af realistiske mål og afdækning af personlige ressourcer hos 1.g'erne samt modeller til at bryde uhensigtsmæssige negative tanker, som kan hæmme læring og selvtillid. De vil desuden erhverve viden om begrebet studieidentitet og lære om aktiv lytning som en basal relations-færdighed.


Kursus v. Malene Ohrt om studieidentitet  

Kurset den 7. oktober 2015 på Fredericia Gymnasium omhandler, hvordan lærer- og elevsamtalen kan højne elevens bevidsthed som studieidentitet.
Foredraget vil tage undgangspunkt i, hvordan kognitive redskaber og metoder kan hjælpe eleven til at blive bevidst om evt. læringshæmmende overbevisninger og derefter bryde med et negativt tilpasningsmønster.
 

Nedenfor er en beskrivelse af et foredrag lavet dec. 2014 for servicemedarbejderne på Fredericia Gymnasium  


Sept. 2014: "Mennesket i krise" v. Malene Ohrt

Hvad kan udløse en krise? 
Hvordan forløber en krise? – Herunder den kriseramtes reaktions- og handlemåder samt krisen som udløsende for stress og depression.
Hvilke grundvilkår i livet bliver tydelige, når vi er i en krise? 
Hvad kan man gøre for at støtte et menneske i krise? 
Hvordan påvirker en krise andre mennesker – altså den kriseramtes netværk (fx venner, fam., kolleger)?
Hvordan kan fokus på trivsel og egne ressorucer hjælpe individet til at mestre traumer?
Hvordan kan man træne trivsel og resiliens - (redskaber fra Positiv psykolog inddrages)?  
Nedenfor er en beskrivelse af

"Klædt på til vejlederrollen" v. Malene Ohrt, kursus afholdt af Malene Ohrt den 24. sept. 2014 for gymnasielærere ansat på Fredericia Gymnasium og Rosborg Gymnasium. 

På kurset arbejdes med at klæde tutorerne på til at kunne indgå professionelt i rollen som tutor.
Der vil blive sat fokus på, at tutorerne bliver bevidste om relationens betydning i tutorsamtalen og at anvende grundlæggende relations-færdigheder og kognitive redskaber, som indgår i coaching. På kurset vil lærerne således få konkrete metoder, der kan anvendes såvel i tutorsamtalen som i værkstedsundervisningen.
 
Tutorerne vil få indblik i de ”negative tilpasningsmønstre”, der kan hæmme kursisters læring og evne til selvevaluering, og som derfor på forskellig vis kan vanskeliggøre tutorsamtalen.
Viden om ”negative tilpasningsmønstre” er afgørende for, at tutoren kan skabe en god relation til kursisterne og med tutorsamtalerne forbedre kursisternes evne til at reflektere over egne kompetencer og mål med udgangspunkt i lærernes evalueringer. En god tutor kan i høj grad være med til at motivere og fastholde kursisten.   
 
Kurset består af foredrag med mulighed for dialog med deltagerne. Der vil være to mindre samtaleøvelser indlagt, hvor tutorerne får lejlighed til at inddrage forventninger til og erfaringer fra tutorsamtalerne. Kursusdeltagerne arbejder i øvelserne i par. Metoderne, som anvendes i øvelserne, kan tutorerne efterfølgende bruge i samtaler med kursisterne. 


Kursus i skam og psykiske lidelser oktober, 2014 v. chefpsykolog Lars Sørensen

I oktober 2014 deltog jeg i et kursus om skam og skamfølelsens sammenhæng med andre psykiske lidelser samt behandlingen deraf. Chefpsykolog, Lars Sørensen, underviser på kurset med udgangspunkt i sin bog Skam2013.

 


Generalforsamlingskursus i psykologilærerforeningen

I november 2014 deltog jeg i psykologilærerforeningens årlige generalforsamlingskursus. Denne gang med de spændende emner: Evolutionspsykologi, parforhold, humor og innovation i psykologiundervisningen.


Deltagelse i kursus i november 2015 omhandlende borderline lidelsen og samtaleterapi med denne type kliente

Chefpsykolog, Lars Sørensen, og forfatter samt foredragsholder, Karin Dyhr, afholder kurset. Bogen Bag om borderline (2010) af Karin Dyhr kan anbefales.


Deltagelse i kursus om parforholdets psykologi v. psykoterapeut, Gitte Sander, oktober 2015