Jeg har meget stor erfaring med behandling af unge. Målet med behandlingen af unge under uddannelse er at opbygge en tro på personlige ressourcer, så denne kan udfolde sit potentiale, opnå en højere grad af trivsel og i sidste ende erhverve en studentereksamen og/eller videregående uddannelse.


Den unge mødes altid med respekt og i øjenhøjde. Vi arbejder ud fra den unges behov "her og nu" fx i forhold til at håndtere uddannelsesmæssige udfordringer.
 
Med udgangspunkt i min viden om kravene til videregående uddannelser, den gymnasiale undervisning (herunder tværfaglige opgaver på stx (DHO (1.g), SRO (2.g), SRP (3.g)) og forskellige eksamensformer), psykologisk viden og psykoterapeutiske teori og metoder opbygges gradvist den unges ressourcer gennem jeg-støttende samtaler. Der kan være tale om længerevarende psykoterapeutiske forløb. Oftest planlægges en samtale ca. hver 14. dag.


Nogle af de mange problematikker, som de unge ofte udfordres af, er fx: Lavt selvværd, lav selvtillid, tristhed – lettere depressionerstressangst, præstationspres, spiseforstyrrelser, misbrug og afhængighed, forældres skilsmisse, forældres sygdom - evt. tab af en forældre eller nærtstående ved dødsfald, sorgkriser og tilknytningstraumer forårsaget af forskellige former for omsorgssvigt i barndommen.

Desuden kan unge i løbet af et uddannelsesforløb pga forskellige andre problematikker opleve, at de har meget vanskeligt ved at motivere dem selv til at leve op til egne forventninger om præstation. Således er motivation - herunder bevidstgørelse om ydre og indre motivationsfaktorer - også en problematik, der ofte inddrages i terapeutiske forløb med unge.

 
Jeg har som psykoterapeut desuden erfaring med at arbejde med unge i sorggrupper.

Se klientreferencer.

I modsætning til en behandling hos en psykolog, der er kommet i stand via en henvisning fra en egen læge, vil en behandling hos mig/en psykoterapeut  ikke være registreret hos egen læge og dermed heller ikke blive videregivet til andre offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber. Dette kan på sigt være en fordel fx i forbindelse med tegning af ulykkesforsikringer, livsforsikringer og forsikringer om tab af erhvervsevne. Se priser og rabatter til unge.

Behandling af præstationsangst

I de sidste år er antallet af unge, der opsøger Ohrt Psykoterapi med præstationsangst, steget.

Jeg har mange års erfaring med effektiv behandling af præstationsangst, som også kan være forbundet til social angst og depression.
 

Hvad er præstationsangst?

Præstationsangst er en meget bred betegnelse. Kort forklaret betyder det angst for ikke at kunne præstere i forhold til de krav, som individet/den unge møder.
 

Præstationsangst er altså en form for angst, der opstår, når du føler dig presset til at præstere på et højere niveau, end du oplever er realistisk for dig i de livsomstændigheder, du befinder dig i. Betegnelsen præstationsangst dækker over alt fra normal nervøsitet før vigtige situationer til svær frygt for ikke at gøre det godt nok.
 

Det er helt normalt at opleve nervøsitet og nogen grad af akut stress før en præstation, som betyder meget for dig fx en eksamen eller et oplæg. Ved akut stress aktiveres det sympatiske nervesystem. Vi oplever psykiske og fysiske ændringer som øget styrke, fokuserings- og koncentrationsevne. Dette er hensigtsmæssigt, idet det medfører, at du kan reagere og tænke hurtigt på trods af den pressede situation. Akut stress er altså en naturlig reaktion på overbelastning. Når belastningen er overstået, vil du have brug for en periode uden for meget pres, og derved vil du gradvist få det bedre.
 

Når unge gennem længere tid oplever præstationsangst, er angsten ofte knyttet til en manglende følelse af kontrol i forhold til at kunne leve op til de forskellige krav, som en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse stiller. Der opstår således en følelse af ubalance mellem oplevelse af kompetence og de mange forskellige krav, man møder på uddannelsesinstitutionen. For mange unge er kravene ikke blot de faglige. Også indirekte krav om at være social, at være en populær ven og krav om tilstedeværelse på SOME kan fylde meget.
 

Unge med diagnoser fx ADHD kan ofte opleve præstationsangst som følge af, at lidelsen gør det meget vanskeligt at kunne leve op til de krav, som er på en ungdomsuddannelse. 
 

Hvad er årsagen til præstationsangst?

Nogle af de mest almindelige årsager kan være tidligere dårlige erfaringer i lignende situationer, hvor man har oplevet et pres og har skullet præstere. Nogle unge kan have oplevelser af at være blevet latterliggjort og dermed krænket i folkeskolen, når de har skullet præstere. Jeg oplever ofte, at unge med præstationsangst på forskellig vis har erfaringer med mobning eller indirekte social eksklusion. Mobning rammer såvel selvværdet som selvtilliden og kan give mange negative antagelser og overbevisninger om ens selv, der bearbejdes i terapien ligesom de evt. tidligere traumatiske krænkende oplevelser.


Præstationsangsten kan også skyldes, at forældre har for store ambitioner på den unges vegne, som ikke matcher den unges ambitionsniveau og/eller evner.


For at føle retten til at være kan man opleve, at man skal præstere godt, hvilket kan medføre overdreven frygt for fiasko eller en høj grad af selvkritik og perfektionisme. Dette hæmmer evnen til at tænke kreativt og have et nysgerrigt mindset i forhold til at lære nyt.


Vores vestlige kultur er præget af en idealisering af præstation, perfektion og kompetence. Således er det også samfundsmæssige tendenser, der i de sidste årtier i høj grad har været medvirkende til, at såvel unge som voksne kan få præstationsangst.